گزارش برگزاری جلسه هم اندیشی تنظیم بازار تخم مرغ

این جلسه بنابر دعوت انجمن عمده فروشان تخم مرغ ایران ، با حضور مدیران حوزه تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی ، امور تولید و پرورش مرغ تخمگذار وزارت جهاد کشاورزی ، دفتر قرنطینه سازمان دامپزشکی کشور و حوزه صنفی مرغ تخمگذار شامل کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران ، انجمن صنفی تخم مرغ شناسنامه دار ایران ، اتحادیه مرکزی مرغداران میهن و صاحبنظران و فعالان بزرگ عمده فروشی تخم مرغ از مهمترین استانهای اصلی تولید تخم مرغ کشور شامل تهران ، قم ، البرز ، اصفهان ، خراسان رضوی و گلستان در روز یکشنبه 31/04/97 در محل خانه تشکل های اتاق بازرگانی تهران تشکیل و پس از 3 ساعت ارائه مطلب و جمع بندی نقطه نظرات ارائه شده ، پیشنهادات ذیل جهت پیگیریهای بعدی ارائه گردید :

1- همکاری سازمان حمایت جهت تعیین صحیح و بموقع قیمت براوردی تخم مرغ در ستاد تنظیم بازار

2- ایجاد بستر وزمینه مناسب جهت تقویت پایانه های تخم مرغ و رشد وتوسعه سیستم پخش وتوزیع مکانیزه تخم مرغ درکشور بر مبنای قیمت مصرف کننده هر عدد تخم مرغ

3- گسترش جدی و فوری شناسنامه دار و بسته بندی کردن تخم مرغ در کلان شهرها  

4- حمایت جدی تمامی بخش های دولتی و صنفی از انجمن عمده فروشان بعنوان تنها مرجع رسمی وقانونی بازرگانی تخم مرغ کشور ومشورت و واگذاری امور بازرگانی  تخم مرغ به کارگروه ویژه صنف  در جهت اهداف تعیین شده صنفی

5-  الزام دارا بودن مجوز رسمی کسب و فعالیت در حوزه عمده فروشی و ناوگان پخش تخم مرغ

6- توسعه کمی وکیفی کانال  ها و وب سایت های رسمی اعلام قیمت تخم مرغ در مرغداری و مصرف کننده وبرخورد قانونی موثر   با سایر کانال های غیررسمی ومخرب با همکاری انجمن عمده فروشان تخم مرغ

7- حمایت کلیه افراد حقیقی و حقوقی صنفی و دولتی از قیمت گذاری هفتگی تخم مرغ توسط کارگروه مربوط

8- هدفمندکردن یارانه تولید ودر نظر گرفتن  یارانه ویژه مناسبت ها ویا بحران های صنفی